بازديد هييت فني هلدينگ پارس از مجموعه ٢٠٠٠ راسي بينالود و نصب دستگاه ٢در ٣٢ ديري مستر

photo5974190279583967843photo5971952090521643517