همکاران

همکاران ما

شرکت Dairymaster

دستگاههای شیردوشی


www.dairymaster.com

شرکت هیرل Hirl

فیدر میسکر


شرکت اگرو میلک

سیستم شیردوشی


www.agromilk.it

شرکت ایزی فیکس

مت شیردوشی


www.easyfix.ie

شرکت پیکون 

فیدرمیکسر

www.peecon.com

یییی
EnglishIran