حضور در همایش “روز ملی مزرعه ” در محل مرکز تحقیقات و توسعه گاودشت-بابل، اردیبهشت 97